Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych

2019-12-30 10:57:25 (ost. akt: 2020-02-28 10:05:54)

W latach 2018-2019 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie realizowało program badawczy zatytułowany: Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych.

Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych
W latach 2018-2019 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie realizowało program badawczy zatytułowany: Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych.

Zadanie obejmowało cykl analiz znalezisk datowanych na II tysiąclecie p.n.e., pochodzących z kolekcji muzealnych województwa warmińsko-mazurskiego. Efektem projektu jest publikacja, zawierająca podsumowanie prowadzonych badań.

Jej autorzy to uznani w kraju i zagranicą specjaliści. W kolejnych rozdziałach książki, noszącej tytuł projektu, omawiają oni poszczególne etapy prowadzonych badań, poczynając od ich stanu i perspektyw (J. Sobieraj, M.J. Hoffmann) oraz typo-chronologii znalezisk (W. Blajer, J. Sobieraj, A. Szpunar). Bardzo ważną część stanowią wyniki analiz fizykochemicznych nad pochodzeniem importowanych przedmiotów. W tym zwłaszcza pierwszy raz wykonywane w Polsce badania proweniencyjne, prowadzone w oparciu o izotopy ołowiu (Z. Stos-Gale) oraz kompleksowe analizy paciorków z fajansu szklistego, o egipskim najpewniej pochodzeniu (T. Purowski, P. Jokubauskas). W dalszej części omówione zostały wyniki pierwszych datowań bezwzględnych dla wczesnych etapów epoki brązu na Warmii (Ł. Pospieszny, M. Jakubczak), jak również efekty badań izotopowych śledzących migracje ludzkie (Ł. Pospieszny, Z. Bełka). Osobny blok problemowy stanowią omówienia szczątków organicznych, odkrywanych podczas badań wykopaliskowych. W tym kości ludzkich (M. Krenz-Niedbała) i zwierzęcych (D. Makowiecki) oraz reliktów drewna (H. Lachowicz), a także zachowanych pozostałości wełny i skóry (A. Kowalska, J. Maik, J. Słomska). Całość uzupełnia rozdział na temat stanu zachowania i konserwacji zabytków z brązu (J. Strobin).

Uzyskane wyniki pomogły uchwycić i zrozumieć kierunki powiązań kulturowych Warmii i Mazur z centrami cywilizacji epoki brązu z II tysiąclecia p.n.e. Dzięki badaniom okrytych niedawno cmentarzysk z połowy II tys. p.n.e., o reperowym dla północno-wschodniej Polski, uzyskały też one kontekst społeczny Co wymaga podkreślenia, w regionie z nierozpoznaną dotąd sytuacją kulturową pierwszych okresów epoki brązu.

Załączona w pliku PDF publikacja pozwoli zapoznać się z efektami prowadzonych badań i wynikami analiz wykonanych podczas dwóch lat trwania projektu. Do korzystania z niej zachęca niniejszym zespół Autorów i wydawca książki – Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Funduszu Promocji Kultury), Gminy Dobre Miasto oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych

--

In the years 2018-2019, the Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn carried out a research program entitled: Origins of the Bronze Age in Warmia and Masuria revealed by scientific analyses.

The task included series of artefacts analyses, dated to the 2nd millennium BC, from the museum collections of the Warmian-Masurian Voivodeship. The result of the project is a publication containing a summary of the conducted research.

Its authors are specialists, known such in Poland as abroad. In the following chapters of the book, bearing the title of the project, they discuss the various stages of research, starting with their state and perspectives (J. Sobieraj, M.J. Hoffmann) and the typo-chronology of the artefacts (W. Blajer, J. Sobieraj, A. Szpunar). The results of physicochemical analyses on the origins of imported objects constitute a very important part. Especially for the first time performed in Poland provenance research, based on lead isotopes (Z. Stos-Gale) and comprehensive analyses of glassy faience beads of probably Egyptian origin (T. Purowski, P. Jokubauskas). The next part discusses the results of the first absolute dating in the early stages of the Bronze Age in Warmia (Ł. Pospieszny, M. Jakubczak), as well as the effects of isotope studies tracking human migrations (Ł. Pospieszny, Z. Bełka). A separate problem block contains the discussion on organic remains, discovered during excavations. Including human (M. Krenz-Niedbała) and animal (D. Makowiecki) bones and wood relics (H. Lachowicz), as well as some remains of wool and leather (A. Kowalska, J. Maik, J. Słomska). The whole is complemented by a chapter on the state of preservation and conservation of bronze artefacts (J. Strobin).

The obtained results helped to indicate and understand the directions of cultural connections of Warmia and Masuria with the centers of the Bronze Age civilization in the 2nd millennium BC. Thanks to research on recently discovered cemeteries from the middle of this period, which have some „benchmark” character for north-eastern Poland, they also gained a new social context. This needs to be emphasized, in the region with still not quite recognized the cultural situation of the first periods of the Bronze Age.

The publication attached in the PDF file will allow getting acquainted with the effects of research and the results of analyzes made by the two years of the Project duration. The authors' team and the publisher of the book - Museum of Warmia and Masuria in Olsztyn entourage hereby to read it!
The task was co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage (the Fund of Culture Promotion), Dobre Miasto Commune and the Warmian-Masurian Voivodeship.

The origins of the Bronze Age in Warmia and Masuria revealed by scientific analyses

Kalendarium

« sobota, 29 stycznia 2022 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

sobota 29 Stycznia
  • Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap
  • 90-lecie polskich szkół na Warmii i Mazurach
  • Oferta najmu sal
  • Film promocyjny Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Doposażenie pracowni edukacyjnych Muzeum Przyrody - baner
  • Strona projektu:
  • Centrum Spotkań Europejskich